Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bài đăng mới

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
12:28 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấy hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học .
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
11:03 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học .
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
09:19 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung:Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn .
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
17:52 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung:Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học .
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
15:43 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học .