GDCD 10

Bài đăng mới

Bài 10: Quan niệm về đạo đức
17:56 18/07/2017 by : Mưa bụi
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội.
Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội
16:46 18/07/2017 by : Mưa bụi
Khác với lịch sử phát triển của tự nhiên, lịch sử xã hội loài người được tạo nên và phát triển bởi các hoạt động có ý thức của con người...Điều này sẽ được chứng minh rõ cho các bạn trong bài học &quo
Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
16:03 18/07/2017 by : Mưa bụi
Đời sống xã hội gồm hai lĩnh vực là đời sống vật chất và đời sống tinh thần.
Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
15:18 18/07/2017 by : Mưa bụi
Con người luôn mong muốn khám phá thế giới xung quanh và khám phá chính mình. Nhưng muốn khám phá đối tượng nào cũng phải xuất phát từ thực tiễn mới có khả năng nhận thức được bản chất đối tượng.
Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
15:03 18/07/2017 by : Mưa bụi
Trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, phải biết phát hiện cái mới, ủng hộ và làm theo cái mới.
Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
16:34 01/07/2017 by : Mưa bụi
Sự vận động, phát triển của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan rất đa dạng.
Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
16:44 01/07/2017 by : Mưa bụi
Mọi sự vật và hiện tượng trên thế giới luôn trong quá trình vận động và phát triển. Nguyên nhân nào dẫn đến sự vận dộng và phát triển ấy?
Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
16:41 01/07/2017 by : Mưa bụi
Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình bằng vận động. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của quá trình vận động của sự vật và hiện tượng.
Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
15:39 01/07/2017 by : Mưa bụi
Thế giới vật chất là vô cùng vô tận hiện tượng tồn tại dưới những dạng khác nhau.
Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
15:36 01/07/2017 by : Mưa bụi
Trong cuộc sống xung quanh ta có nhiều hiện tƣợng lạ, sinh động hấp dẫn đang chờ ta khám phá.