GDCD 11

Bài đăng mới

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
17:54 03/07/2017 by : Mưa bụi
Quan sát trên thị trường chúng ta bắt gặp những hiện tượng gang đua, giành giật hay cạnh tranh giữa những người bán với nhau, giữa những người mua với nhau, giữa xí nghiệp hoặc cửa hàng này với xí ng
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
16:40 03/07/2017 by : Mưa bụi
Khác với quy luật tự nhiên, quy luật kinh tế chỉ ra đời và hoạt động khi có hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi ( lưu thông ) hàng hóa của con người và xã hội.
Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ - thị trường
16:26 03/07/2017 by : Mưa bụi
Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển của kinh tế hàng hóa. Đó là một kiểu tổ chức kinh tế, trong đó quá trình toàn bộ sản xuất và tái sản xuất gắn chặt với thị trường.
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
15:29 03/07/2017 by : Mưa bụi
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo, với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.