Lịch sử 8

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 8, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 8 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Lịch sử 8, tuyển tập các đề thi môn Lịch sử 8 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
16:07 22/07/2017 by : Mưa bụi
Qúa trình Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa cũng là quá trình mà các phong trào chống đế quốc và phong trào của nhân dân Trung Quốc nổ ra, nhất là cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX
16:41 22/07/2017 by : Mưa bụi
Ấn Độ là nước sớm bị thực dân Anh xâm lược và đô hộ. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra, song thất bại. Để nắm bắt rõ hơn về vấn đề này.
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học  và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX
16:32 22/07/2017 by : Mưa bụi
Trong các thế kỉ XVIII – XIX, những thành tựu về khoa học, kĩ thuật có tác dụng lớn đối với xã hội loài người .
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX.
16:20 22/07/2017 by : Mưa bụi
Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, phong trào công nhân quốc tế phát triển, quốc tế thứ hai ra đời. Cách mạng Nga 1905 – 1907 bùng nổ, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
17:08 19/07/2017 by : Mưa bụi
Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền hay chủ nghĩa đế quốc, tiêu biểu là Anh, Pháp, Đức và Mĩ.
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
17:19 21/06/2017 by : Mưa bụi
Phong trào đấu tranh của công nhân vào nửa đầu thế kỉ XIX có những bước tiến mới. Trên cơ sở phong trào công nhân chủ nghĩa Mác ra đời với “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” có ý nghĩa rất quan trọng.
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
16:50 21/06/2017 by : Mưa bụi
Cách mạng cộng nghiệp khởi đầu ở Anh và lan nhanh ra các nước tư bản khác.
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
15:12 21/06/2017 by : Mưa bụi
Cách mạng Pháp cuối thể kỉ XVIII có những điểm giống và khác nhau với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử.
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
17:58 20/06/2017 by : Mưa bụi
Những biến đổi về kinh tế, xã hội vào cuối thời trung đại dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên: Cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh, chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ.