Giải câu 3 bài 54: Polime - Hóa học 9 trang 165

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/08/2017

Đề bài:

Câu 3: Trang 165 - SGK hóa học 9

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau ? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Hướng dẫn giải:

Những phân tử polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ.

Polime có cấu tạo mạch phân nhánh là aminopectin của tinh bột.

Từ khóa tìm kiếm Google: cách giải câu 3, hướng dẫn làm bài tập 3, giải bài tập 3, gợi ý giải câu 3 bài 54: Polime

Lời giải các câu khác trong bài

Bình luận

Bài đăng khác