Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/08/2017

Đề bài:

Câu 2: Trang 165 - SGK hóa học 9

Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất.... không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều...... trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime.... còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime....

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime.... còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime....

Hướng dẫn giải:

a) Polime thường là chất rắn không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polime thiên nhiên, còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp.

d) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 trang 165 sgk hóa 9, giải bài tập 2 trang 165 hóa 9, hóa 9 câu 2 trang 165, Câu 2 Bài 54 sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bình luận

Bài đăng khác