Giải Bài 51: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
Ngày đăng: 25-09-2017
Trong bài 51, chúng ta tìm hiểu các bộ cuối cùng của lớp Thú: các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng. Từ đó, đưa ra đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú.