Soạn văn bài; Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ( Tiếp theo)
Ngày đăng: 19-10-2017
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là phong cách mang những dấu hiệu đặc trưng của ngôn ngữ dùng trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày.