Tiếng anh 11

Giải bài tập tiếng Anh 11. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập

Bài đăng mới

Language focus - Unit 7: World population - Dân số thế giới
17:21 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /kl/, /gl/,/kr/, /gr/ và /kw/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về câu điều kiện trong câu gián tiếp .
Writing - Unit 7: World poppulation - Dân số thế giới
15:58 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề dân số thế giới.
Listening - Unit 7: World population - Dân số thế giới
14:21 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề dân số thế giới. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 7: World population - Dân số thế giới
12:17 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề dân số thế giới, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11.
Reading - Unit 7: World population - Dân số thế giới
10:58 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề dân số thế giới, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11.
Language focus - Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu
10:07 14/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /tr/, /dr/ và /tw/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về câu gián tiếp sử dụng danh động từ.
Writing - Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu
18:50 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề những cuộc thi đấu.
Listening - Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu
17:58 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề những cuộc thi đấu. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu
16:55 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề các cuộc thi, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11.
Reading - Unit 6: Competition - Những cuộc thi đấu
15:34 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề những cuộc thi đấu, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11.
Language focus - Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ
12:44 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /pl/, /bl/, /pr/ và /br/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về câu gián tiếp sủ dụng thể nguyên mẫu.
Writing - Unit 5: Illiteracy: Nạn mù chữ
11:20 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề nạn mù chữ.
Listening - Unit 5: Illliteracy - Nạn mù chữ
11:07 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề nạn mù chữ. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ
11:16 13/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề nạn mù chữ, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11.

Pages